Graphite, posca on paper, 2014. © Kyriakos Papageorgiou
06 12 2014. Graphite, posca on paper, 2014.