2009. © Kyriakos Papageorgiou
The lady of the needle. 2009.